skip to Main Content

آشنایی اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی نوعی اختلال روانی است که با اختلال در نحوه تفکر ،ادراک ، عاطفه ،درک از خود ، انگیزش و رفتار و عنلکرد اجتماعی شناخته می شود.
در واقع نوعی زوال عقل است که در سنین جوانی رخ می دهد.
بعضی روانشناسان اسکیزوفرنی را نتیجه و واکنشی در برابر استرس های زندگی می دانند.
استرس های تجربه شده توسط افراد طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین به ایجاد اسکیزوفرنی کمک می کند .همچنین بعضی از والدین به طور ناهماهنگ به فرزندانشان پیامهای متناقض می دهند مثلا پدر کاری راتشویق می کند و مادر همان را تنبیه می کند این نیز عاملی برای ابتلا به اسکیزوفنی است ژنتیک نیز در ابتلا به اسکیزوفرنی موثر است..
نشانه های اسکیزوفرنی به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- نشانه های مثبت شامل هذیان ها –توهمات –اختلالات ادراکی مثل تشدید حساسیت نسبت به صدا هاو عواطف نامتناسب با موقعیت
۲- نشانه های منفی شامل فقر گفتار – کندی عاطفه- اختلالات ارادی مثل بی ارادگی و خیال پردازی بیش از حد
۳- نشانه های روانی-حرکتی مانند سکون بیش از حد و انعطاف ناپذیی بدن و یا گسترش شکلک ها

اختلال-شخصیت

انواع اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی با توجه به نشانه های بالینی به انواع زیر تقسیم می شود:
۱- پارانویید نسبت به سایر انواع وخامت کمتری دارد که با اشتغال ذهنی به یک یا چند هذیان و توهمات شنیداری فراوان مشخص می شود
۲- فرو پاشیده وخامت شدیدی دارد و با بی نظمی در گفتار و رفتار و عاطفه سطحی و ناتوانی فرد در انجام فعالیتهای روز مره همراه است
۳- نوع کاتاتونیک با بهت و منفی کاری وانعطاف ناپیری یا بی تحرکی و سکون و تکرار طوطی وار جملات همراه است
۴- نوع نامتمایز بیماانی را شامل می شود که به وضوح اسکیزوفرن نیستند اما نشانه هایی از آن را دارند
۵- نوع باقیمانده: بیمارانی که در سابق یک دوره اسکیزوفرنی را تجربه کرده اند ولی نشانه های مثبت اسکیزوفنی مثل افکار هذیانی و توهم ها را ندارند.

درمان اسکیزوفرنی

بیماران اسکیزوفرن با رفتار درمانی و پاره ای دیگر از تکنیکهای روانشناسی قابل درمانند.

Back To Top