skip to Main Content

آشنایی با انواع اضطراب

اضطراب بالینی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

درمان استرس اضطراب با هيپنوتيزم

۱-اضطراب شرطی شده

به نظر می رسد هراسهای ساده با تجربیات شرطی شده در گذشته مرتبط است و پاسخهای اضطرابی با مجموعه ای از موقعیتهای محرک ارتباط دارد مثلا کسی که در کودکی تجربه اقتادن از بلندی دارد ناخودآگاه از ارتفاع هراس دارد.

۲- کمبود های وسیله ای و فقدان مهارتهای خاص

گاهی اضطراب شخص به دلیل نداشتن مهارتهای کافی است این افراد هنگامی که مجبور می شوند در برخورد متقابل با افراد باشند به علت فقدان مهارت مشطب می شوند و واکنشهایشان در این موقعیت در بعضی از انها این است که گوشه گیر و خجالتی می شوند و در گروهی پرخاشگر وآازار دهنده می شوند.

۳- گفته های درونی فرد با خودش که موجب اضطراب می شود

بعضی اوقات اضطراب و ترس ناشی از گفته های درونی فرد است که اعلب هم حالت نشخوار ذهنی دارند و تعمدی نیستند شخص موقعیتها را به طور اغراق آمیز بد ،استنباط می کند و همین موجب اضطرابش می شود.

۴-رفتارهای ناشی از القای به خود

گاهی اضطراب به این دلیل به وجود می آید که شخص خود را ملزم به انجام کارها و مسولیتهای فراتر از توانش می کند و همه فکر و ذهن خود را در گیر آن می کند بطوریکه روند عادی زندگیش مختل می شود .همچنین اگر رفتار فرد را باید ها و حتماً های زیادی تعیین کند شخص به احتمال زیاد مضطرب می شود و نیاز به بازسازی رفتاری و عقلانی دارد.

۵-محیط غیر قابل دفاع

بیشتر مردم به علت محیط و وضع و موقعیت زندگی خود مضطرب می شوند زیرا توانایی مقابله با وضعیت و اصلاح محیط را ندارند -مثلاً کارمندی که به علت انتظارات غیر واقع بینانه و بیش از حد مدیرش ،بیش از حد کار می کند – اگر امکان یادگیری نحوه مقابله با شرایط وجود نداشته باشد به فرد پیشنهاد دور شدن از محیط یا اصلاح کردن آنرا می دهند
تمام موارد بیان شده با مراجعه به مشاور و بهره گیری از تکنیکهای هیپنوتیزم و رفتار درمانی ، قابل اصلاح و درمان است.

Back To Top