skip to Main Content

پژوهشی درباره همجنس خواهی یا همجنس گرایی

به تازگی پژوهشهای انجام شده در امریکا نشان میدهد که همجنسگرایی و همجنس بازی و بی علاقگی جوانان به تشکیل خانواده ، به دلیل بروز پاره ای مشکلات در طول دوران زندگی است که در اینجا یکی از دلایل مهم همجنس گرایی را بررسی می کنیم .
یک پژوهش با سوال از ۲۰۰۰ دختر و پسر که دارای گرایشات همجنس گرایانه (همجنس خواهانه )بودند و علاقه ای به تشکیل خانواده نداشتند ، متوجه شدند که این نوع گرایشات همجنس گرایانه در اثر مسایلی در گذشته و عوامل محیطی و نحوه تعامل والدین با فرزندان شکل گرفته است.

در حدود سی درصد از پسران و بیست و پنج درصد از دختران که گرایشات همجنس گرایانه یا همچنس خواهانه داشته اند ، گفتند در کودکی والدینشان رفتار مناسبی با آنها نداشته اند. یا به اندازه کافی به آنهامجبت نکرده اند یا بین فرزندانشان تفاوت قایل شده اند و یا آنها را با دیگران مقایسه کرده اندو یا توهین کلامی کرده اند یا مورد سو استفاده جنسی آنها واقع شده اند.

همجنسگرایی زنان
مثلاً پسر همجنس خواهی گفته است به یاد می آورد در کودکی مادرش بسیار به او فحاشی می کرده و اصلاً هیچ ابراز علاقه ای به او نمی کرده است .در عوض پدر این پسر همجنس گرا بسیار به او محبت می کرده و در برابر مادر از او حمایت می کرده است . به بتدریج این شخص نسبت به زنان نفرت پیدا می کند و نمی تواند به آنها رابطه عاطفی و جنسی ایجاد کند و بیشتر زمانش را با پسران و همجنسان خود سپری می کند. این موضوع باعث ایجاد علاقه به همجنسان خودش و رشد همجنس گرایی و همجنس خواهی در او می شود..

همچنین دختری به علت سخت گیری ها و رفتار بد پدرش در زمانی که او کودک بوده ، دچار افکار و احساسات همجنسگرایانه شده ، و می گوید بد اخلاقیهای و پرخاشگری پدرش باعث بیزاری او از مردان شده به طوریکه در حال حاضر هیچ علاقه ای مردان ندارد و به همجنس خود گرایش پبدا کرده است و هم اکنون گرفتار تمایلات و رفتارهای همجنس گرایانه شده است.

و همین ترتیب اشخاصی که ازدواج نکرده بودند . تعاملات بد والدینشان و آشفتگی خانواده شان را از دلایل اصلی این موضوع دانسته اند.

Back To Top