skip to Main Content

ویژگیهای هراس اجتماعی

ویژگیهای هراس اجتماعی
هراس اجتماعی دارای اجزای شناختی مسلمی است؛ مانند افکاری درباره مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن و یا مورد انتقاد و طرد واقع شدن. در جنبه های شناختی بیرون هراسی بیشتر افکار مربوط به از پا در آمدن و از دست دادن کنترل عمده می شود. افکار هریک از این بیماران غالبا فرد ویژه است و می توان با طرح سوالهایی مانند “وقتی احساس اضطراب می کنید در ذهنتان چه می گذرد؟” و یا “بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟” آنها را تشخیص داد. اما این بدان معنی نیست که رویارویی با بدترین حالت مفید خواهد بود.

غلبه بر اضطراب و ترس

✅ مثلا در هراس اجتماعی تنظیم برنامه ی رویارویی با ارزیابی منفی کاری دشوار و احتمالا ناراحت کننده است. رویارویی با موقعیتهایی که ممکن است در آنها ارزیابی منفی صورت پذیرد اما امکان بی اعتبار ساختن بدترین حالت ترس نیز در آن موقعیتها وجود دارد بیشتر مفید هستند.

✳️ این نوع رویارویی به طور سطحی در جریان روزمره زندگی اتفاق می افتد و به نظر نمی رسد که سودمند باشد. برای این کار باید رویارویی در زمینه ی انتظاراتی خاص تنظیم شود بعد مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. مثلا بیماران دارای هراس اجتماعی ممکن است انتظار داشته باشند که رفتار دیگران با آنها غیر دوستانه باشد و یا فکر کنند که دیگران مایل به ایجاد ارتباط با آنها نیستند اما اگر آنها به فرد غریبه ای لبخند بزنند در پاسخ ممکن است لبخند ببینند و اگر سوالی بپرسند و چیزی درباره ی خود بازگو کنند ممکن است بتوانند مکالمه ای را راه بیندازند. این رویدادها آن انتظارات اولیه را از اعتبار می اندازند.

♻️ بدین ترتیب بیمار قادر می شود به کمک روشهای شناختی اطلاعات جدیدی را که در جریان رویا رویی گرد آوری می شود ، جذب کند و نیروی بیشتری به تغییر در تفکر که لازمه ی تغییر پایدار دراز مدت است ببخشد

Back To Top