skip to Main Content

بررسی علل پرخاشگری

بررسی علل پرخاشگری
عواملی که باعث رفتار پرخاشگرانه ميشوند متعدد می باشد.

کنترل خشم

١. یکی از این دلایل اعتقاد شخص به اینکه باید همیشه در هر کاری موفق باشد
۲-اعتقاد بر این موضوع که تنها با رفتار قلدر مابانه می تواند دیگران را محبور به اطاعت از خود کند
۳- این گونه اشخاص غالبا یک شعار بخصوص دارند و ان این است که: سازش كردن با ديگران، مساوى باخت است.
۴- بدبینی شدید نسبت به همه در انها باعث ایجاد حالت تهاجمی می شود و می خواهند با خشونت حقشان را بگیرند و هر کسی که در نظر انها باعث نرسیدن انها به اهدافشان می شود مورد پرخاشگری قرار می گیرد.
۵-آنها با هر وسیله ای و به هر روش پر خاشگرانه ای می خواهند ثابت کنند حق با انهاست و دیگران اشتباه می کنند.
۶-آنها بر این باورند که چهان نا عادلانه است و دیگران با انها رفتار ناشایست دارتد و این برایشان بسیار درد آور است
۷-عقده خود کم بینی و حقارت که در نتیجه کمبود های جسمی یا روانی در فرد به وجود می آید نیز ممکن سبب رفتارهای پرخاشگرانه شود.
۸- تعصب های مذهبی و سیاسی نیز می توانند سبب ساز رفتارهای خشونت بار و پرخاشگری شوند
۹- الگو برداری از افراد معروف و بازیگران و برنامه های تاویزیونی
۱۰-نا کامی و شکست : بعضی افراد که پختگی روانی لازم را ندارند تحمل پذیرش شکست را نداشته و واکنش آنها به عدم موفقیت خشونت و پرخاشگری است.

Back To Top