skip to Main Content

روش های ايجاد آرامش

روش های ايجاد آرامش

❇️ روش های آرمش را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: ۱) روش هایی که بر آرمش جسمی ، متمرکزاند؛ و ۲) روش هایی که بر آرمش ذهنی تکیه می کنند . هر دو دسته روش مفید واقع می شوند. شما می توانید چند روش را امتحان کنید و فرآیندی که مناسب شماست برگزینید. وقتی از لحاظ جسمی آرمش داریم به دنبال آن آرمش ذهنی پیدا می کنیم و وقتی از لحاظ ذهنی آرمش داریم، به دنبال آن آرمش جسمی پیدا می کنیم. آموزش آرمش در فرونشانی اضطراب اثر می گذارد ، چرا که جسم یا ذهن نمی تواند در عین حال هم حالت آرمش داشته باشد و هم حالت اضطراب . اگر بتوانید پیش از موقعیت های پر استرس و یا حین موقعیتهای پر استرس خود را به آرمش برسانید از میزان و شدت اضطراب به طور قابل توجهی کم می شود.

سرد نشدن روابط زناشویی

✳️ آرمش عضلانی پیش رونده ؛

? آرمش عضلانی پیش رونده تکنیکی است که در طی آن عضلات عمده ی بدن به طور متناوب منقبض و آرمیده می شوند. می توان این فرایند را از سر آغاز کرد و به سمت پاها رفت و یا بر عکس. آرمش عضلانی پیش رونده می تواند به سطوح عمیق آرمش جسمی و ذهنی منتهی شود. فرد باید عضلات پیشانی ،چشم ها، آرواره ، گردن، شانه ها، پشت، بازو ، ساعد، دست ، شکم ، پا ، لگن ، باسن، ران ، پشت ساق پا را منقبض و آرمیده سازد. هر یک از این گروه های عضلانی به مدت ۵ ثانیه منقبض می شوند و بعد به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه در حالت انبساط قرار می گیرند. دو مرتبه این کار تکرار می شود.

♻️ شروع برای انقباض عضلانی در افراد مختلف فرق می کند. بنابراین نواحی ای که باید مورد توجه قرار گیرند از فردی به فرد دیگر تفاوت می کنند. اکثر مردم پس از انجام تمرینهای آرمش عضلانی پیش رونده از سطوح فزاینده ی آرمش و از سطوح کاهنده ی تنیدگی عضلانی اضطراب خبر می دهند. تمرین مکرر هر نوع روش آرمش سطوح عمیق تری از آرمیدگی را پدید می آورد. آرمش مهارتی است که همانند نواختن پیانو و یا انداختن توپ فرا گرفته می شود. با تمرین بیشتر مهارت بهتر می شود

Back To Top