skip to Main Content

روشهای کنترل اضطراب

شناسایی تیپ شخصیتی

درهرآدمی درطول زندگی روشهای گوناگون برای کنارآمدن باموقعیتهای اضطراب زا تکوین مییابد.برای کنارآمدن بااضطراب دوخط مشی کلی وجود دارد،دریکی ازآنهاخودمساله مورد توجه قرارمیگیرد. یعنی شخص موقعیت اضطراب زا را ارزیابی میکندوسپس دست به کاری میزندتاآن موقعیت راتغییردهد.درخط مشی هیجان مدار،خودهیجان درمدارتوجه قرارمیگیرد،یعنی شخص به جای درگیری
مستقیم بامساله میکوشدتا ازراههای گوناگون ازاحساس اضطراب خودبکاهد.دراغلب مواردخط مشی مساله مدارگرایش سالمتری برای مقابله با اضطراب است. شماکدام خط مشی یا درواقع کدام تیپ شخصیتی را دارید؟روی سخن بیشترباکسانی است که هیـجان مدارهستند،چراکه اینان بیشتردچاراضطراب میشوند.شناسایی تیپ شخصیتی حداقل به شماکمک میکنداولاخـودتان رابهـتربشناسیدو ثانیا آمادگـی های خودرابرای مقـابله با

اضطراب واقع بینانه ارزیابی کنید

.افراد هیـجان مداربایدتوجه داشته باشندکه آنهابیش ازآن که ازخود مساله نگران ومضطرب شوندازنگـرانی خودشان نگران میشوند!به جای این که فکرکنندچگونه بامشکل مواجه شوندبه دنبال این میروندکه چگونه بتوانندنگرانی خودراکنترل کرده یاکاهش دهند،وخوداین فکر،اضطراب بیشتری تولیدمیکند.

باشناسایی تیپ شخصیتی،آمادگیهای خودرابرای مقابله با اضطراب ارزیابی کنید.

اعتمادبه نفس وخودباوری درباره ی نقش باورهاصحبت کردیم. محـکم،قوّی،مسلّط،شـجاع وباحوصله وجدّی باشیدتا اضطراب ازشما دورشوداگرهرکاری راکه میتوانستید انجام دهید،انجام دادهایدوبا این همه مضـطرب هسـتیدبگـذاریدبدون تعارف بگوییم،ترسـویید! اگرهم مـیدانیدکه فعالیـتهایتان کمّـی هاو کاستی هایی داشته ولی میپذیردکه بایدتوقعی منطقی ازخودتان داشته باشید،بازجای نگرانی واضطراب نیست.به هرحال یادتانباشدانسانهای مسلّط ومنطقی کمترمضطرب میشوند.

برای کاهش اضطراب،اعتمادبه نفس خودراتقویت کنید.

ورزش وتحرک جسمی یکنواختی ورکودجسمی،ازنظرروانی هم انسان راخسته میکندخستگی روانی هم،موجب اغتشاش فکری ودرنهایت اضطراب میشود.کسالت، تنبلی وبی تحرکی را ازخوددورکنید.کسی که لمیده،درازکش ویادرحالتی که به استراحت شبیه است درس میخواند،یاخیلی بی خیال است
ویابرای افکاراضطرابی که درآینده به سراغش خواهدآمدفکری نکرده است.به خصوص درایام امتحانات،ماهها،هفته هاو روزهای آخرکنکورسعی کنیدباورزش وتحرک جسمانی به نشاط وشادابی خودکمک نمایید.به قول فردوسی:
به نیـروبودمـرد را راسـتی زسسـتی کـژی زایدوکاسـتی ساعات وزمانهای معین رابرای ورزش ونرمش اختصاص دهیدحتی اگرشده برای چنددقیقه.

ورزش وتحرک جسمانی،شادابی ونشاط وآمادگیهای روانی را افزایش میدهد.

شوخ طبعی معمولادیده ایدکه آدمهای شادوخنـده روبهتربامسائل زندگی کنارمیآیند.اگرچه این یک مساله شخصیتی است ولی میتوان آن را آموخت.

بیاموزیم که شوخ طبعی وبذله گویی به جای وبه اندازه ی خودبدنیست،هم درروحیه خودمان وهم روحیّه اطرافیان تاثیرمثبت دارد.

خاصیت شوخ طبعی بودن وبذله گویی رادرکاهش اضطراب نادیده نگیرید.

تصویرسازی ذهنی

گاهی میتوان بابه تصویرکشیدن ذهنی آن چه که ممکن است برایمان پیش بیاید،هم موقعیت رابهتردرک کردوهم پیش بینی های لازم را
انجام داد.یک مثال برای کنکـوری ها:تصـوّرکنیدامـروزجلسه ی کنکوربرگـزارمیشودشمابه محلّ برگـزاری کنکور رسیده اید،ازدر ورودی عبور
کرده اید،واردسالن یامکان آزمون شده اید،سرجای خودنشسته اید،پاسـخنامه هاودفترچه سـؤالات راکنارصنـدلی شما و روی میزگذاشتهاند،الان اعلام میکنندکه شروع کنید،نیم ساعت ازوقت آزمون میگذرد،یک ساعت،دوساعت،و…، دفترچه دوم راهم تمام میکنیدوکنارمیگذارید،جلسه به پایان میرسدازجای خودبلندمیشوید…
میتوانیدنمـونه هایی ازاین تصویرسازی ذهنی راچندبارانجام دهیـدتا آمـادگیهای روانی خودرابرای روزوساعت آزمـون افزایش دهیداگراین فعالیت را انجام دهیددرواقع جلسه ی آزمون واقعی برای شمایادآور وتداعی کننده ی تمرینهای تصویرسازی ذهنی خواهدبود.

تصویرسازی ذهنی،موقعیت واقعی جلسه ی آزمون وکنکورراتجربه کنید.

تغییروضعیت آگاهانه اصولاشمابه یکی ازدوطـریق میتوانیدزندگی کنید.یکی این که بگذاریدمغزشمابه ترتیب سابق کارکند.بگذاریدهرتصویر،صدا،یا احساس راکه خواست به صحنه ی ذهنتـان بیاورد،وشمانیزبه طورخـودکارنسبت به آن عکـس العمل نشان دهید.راه دیگراین است که به اختیاروآگـاهانه

فعالیتهای مغزی خودرا اداره کنید

.میتوانیدحالات دلخواه درخودایجادکنید.میتوانیدخیالات وخاطرات تلخ راضعیف وبی اثرکنید،میتوانید آنهاراطوری درنظرمجسم سازیدکه نتوانندبرشمامسلط شوند.طوری آنهاران اچیزوکوچک درنظرآوریدکه شمابرآنهامسلط باشید.
منبع: روشهای کنترل اضطراب

Back To Top