skip to Main Content

نقش مهم اطرافیان در وسواس

 

وسواس

بر اساس تجارب بالینی و تحقیقات، اطرافیان نزدیک و به ویژه خانواده یک فرد دچار وسواس، هم از آن تاثیر می گیرند و هم می توانند در تشدید یا بهبود علائم وسواس یک فرد تاثیرگذار باشند.

احتمال افسردگی و وسواس در فرزندان و همسر افراد وسواسی زیاد است. در بسیاری موارد اطرافیان از اینکه باید مدام مراقب رفتار خود باشند، تا مورد انتقاد فرد دچار وسواس قرار نگیرند، خسته و عصبی می شوند. از این رو یکی از بخش های درمان این است که پس از آگاهی دادن به فرد در مورد مشکلش و اینکه اطرافیان با رعایت بیش از حد باعث تشدید مشکل او میشوند،

از اطرافیان می خواهیم از اطاعت های بیش از حد از انتظارات غیرمعمول او اجتناب کنند تا هم خودشان در معرض آسیب قرار نگیرند و هم به درمان فرد دچار وسواس کمک کنند.

پاره ای نکات دیگر که خود فرد وسواس و اطرافیان می توانند در نظر گیرند عبارتند از:

۱وسواس یک رفتار تکرار شونده غیر ارادی است، بنابراین فرد در مورد آن
نباید احساس گناه کند و نیازی به جبران آنندارد. احساس گناه، وسواس را تشدید میکند.

۲وسواس بیماری است که خودبه خودتقویت می شود. بنابراین هر چقدر به فرمان های وسواسی ذهنتان بیشتر توجه کنید، قوی تر می شوند. وقتی ذهن شما می گوید بیست بار بشوی و شما ناخودآگاه این کار را می کنید، احتمالا باید دفعه بعد به سی بار هم تن دهید تا شاید از اضطراب خالصی پیدا کنید.

۳افراد رفتارهای وسواسی را انجام می دهند تا از اضطراب، احساس گناه، نگرانی و سایر احساسات ناخوشایند رهایی پیدا کنند اما متاسفانه این رهایی خیلی موقتی است و گاهی فقط چند دقیقه دوام دارد. مثل خوردن مسکن برای یک درد. در حالیکه علت درد را هنوز نمی دانیم چیست.

۴فرد مبتلا به اختلال وسواس را به انجام تکالیف درمانی تشویق کنید.

۵اضطراب و نگرانی دائمی یکی از مشکلات عمده افراد وسواسی است. درمحیطی همدلانه و عاری از سرزنش و تمسخر، به او اجازه دهیم درباره اضطراب و نگرانی اش با ما صحبت کند.

۶از رفتارهای او تعجب نکنیم چون همانگونه که قبال ذکر شد رفتارهای اواجبارگونه و فاقد اختیار است و خودش را نیز آزرده ساخته است. با هر بار تعجب و عکس العمل نادرست، او را یک قدم از درمان وسواس دور می کنیم.

۷مسخره کردن یا مطرح کردن مشکلات رفتاری فرد وسواس در جمع، او راسرخورده و عصبی می کند و نتیجه آن چیزی جز تکرار همان رفتارها نیست.

۸ حتی پیشرفت های کوچک را هم تشویق کنید.

۹از اطمینان بخشی در مورد وسواس ها پرهیز کنید.

با کمک نکردن، کمکش کنید! به آداب وسواسی وی دامن نزنید

در پایان لازم به یادآوری است که وسواس از جمله مشکلات روانشناختی مهم محسوب می شود و نیازمند درمان های بالینی و دارویی است.

منبع : افکار مزاحم

Back To Top