skip to Main Content

درمان های موثر در درمان و ترک اعتیاد

ازسال ۱۳۷۸که اولین مباحث درمورد درمان وترک اعتیاد آغاز گردید تاَکید بر درمان های ترک اعتیاد بصورت پرهیز مدار (Abstinance) مطرح شد.

درآن زمان درمانهای نگهدارنده درترک اعتیادبه مواد مخدربصورت گسترده کنونی مطرح نبود. اماپس از سال های ۱۳۸۴درکنار درمانهای پرهیز مدار درمانهای نگهدارنده با اهدافی همچون کاهش آسیب (Harm Reduction) کمک به تغییردر شیوه های زندگی  فرد (Life Style) مطرح شد.

اما بطورکلی درمان های مرسوم وعلمی در ترک اعتیاد به مواد مخدر را می توان به دوگروه عمده تقسیم نمود :

۱- درمانهای  پرهیز مدار (Abstinance) شامل استفاده انواع روشهای سم زدائی درترک اعتیاد به مواد مخدر (Detoxification)

۲درمانهای نگهدارنده (Agonist Maintenance) شامل درمانهای نگهدارنده بامتادون وبوپرنورفین (MMT-BMT)

روشهای درمان اعتیاد
درکنار درمانهای فوق مسئله مهم پیشگیری درعود (Relapse Prevention) ودرمانهای غیرداروئی وروانشناختی مطرح می گردد.که با استفاده توَام ازدرمانهای روانپزشکی -روشهای غیرداروئی روانشناختی همچون درمانهای فردی- گروهی – درمانهای شناختی رفتاری (CBT) و…….انجام می شود.

همچنین درمراحل سم زدائی درترک اعتیاد به مواد مخدر (Detoxification) ازسایر روشها درکناردرمانهای علمی مرسوم مانند طب سوزنی درترک اعتیاد- هیپنوتیزم درمانی – Averse Therapy و… نیزاستفاده می شود.

درمان اعتیاد

همانطور که در تعریف اعتیاد گفته شد اعتیاد بیشتر یک وسوسه و هوس روانی است تا یک وابستگی جسمانی. بنابراین در درمان آن هم باید وسوسه روانی مصرف مواد را از بین برد در نتیجه به خودی خود فرد میل خود را به مصرف مواد از دست می دهد.

یک فرد معتاد که درد و رنج زیادی را برای ترک مواد تحمل می کند اما پس از مدتی مجددا” به آن روی می آورد، این در واقع بمعنای آن است که قدرت اراده آن فرد تحمل مقاومت در برابر وسوسه تجدید حالات لذت بخشی که آن مواد در گذشته برای او ایجاد می کرد را ندارد. در نتیجه مجددا” شروع به مصرف مواد می کند.

با توجه به تجربیات حاصل شده بنظر می رسد برای درمان اعتیاد یک روش بسیار خاصی را باید بکار برد تا وسوسه مصرف مواد را از بین برد. بنابراین از آنجاییکه هیپنوتیزم قادر به نفوذ به ذهن نا هشیار فرد می باشد، به همراه مشاوره روانشناسی و روان درمانی بهترین روش برای رهایی از اعتیاد به مواد و وابستگی روانی به هر چیز زیان آوری می باشد.

 

 

 

 

Back To Top