skip to Main Content

اختلال اضطراب جدایی

معیارهای  شخیصی اختلال اضطراب جدایی:

anx2

اختلال اضطراب جدایی بوسیلۀاضطراب مفرط، در زمان جدایی از اشخاصی که کودک به آنها دلبسته است مشخص شده است. معیارهای که انجمن روانپزشکی امریکا برای اختلال اضطراب جدایی مشخص میکند به ترتیب زیر است:

الف ـ اضطراب شدید و نامتناسب از نظر رشدی که دربرگیرنده جدائی از خانه یا افرادی است که فرد به آنها دلبستگی دارد و با ۳ مورد یا بیشتر از موارد زیر نشان داده میشود؛

۱نگرانی شدید و دائمی در مورد از دست دادن یا احتمال وقوع آسیب در مورد نماد اصلی دلبستگی.

۲نگرانی شدید و دائمی در این مورد که یک واقعه نامطلوب منجر به جدائی از یک نماد اصلی دلبستگی خواهد شد مثلا گم شدن یا تصادف و مرگ

۳ناراحتی شدید هنگامیکه جدائی از خانه یا نماد اصلی دلبستگی روی میدهد یا انتظار میرود.

۴عدم تمایل دائمی یا خودداری از رفتن به مدرسه یا جای دیگر به علت ترس از جدائی.
۵ترس شدید و دائمی یا عدم تمایل به تنها ماندن یا بدون نماد اصلی دلبستگی در خانه یا بدون بزرگترهای بااهمیت در محیط های دیگر.

۶ عدم تمایل دائمی یا خودداری از به خواب رفتن بدون نزدیک بودن یک نماد اصلی دلبستگی یا خوابیدن دور از خانه.

۷ کابوسهای شبانه مکرر در مورد موضوع جدائی.

۸ شکایات مکرر از علایم جسمی مثل سردرد، دلدرد، تهوع یا استفراغ هنگامیکه جدائی از نماد اصلی دلبستگی روی میدهد یا انتظار میرود

ب ـ مدت اختلال حداقل ۴ هفته است.

ج ـ شروع قبل از ۲۸ سالگی است.

د ـ اختلال باعث ناراحتی بالینی قابل توجه یا نقص در عملکرد اجتماعی، تحصیلی شغلی یا سایر زمینه های مهم عملکردی میشود.

از آن جایی که اضطراب جدایی و واکنش جدایی به عنوان بخشی از فرایند رشد بهنجار در کودکان در نظر گرفته شده اند و غالباً به گونه ای در کودکان و نوجوانان بهنجار رخ می دهند، برای اهداف تشخیصی توجه به این نکته ضرورت دارد که نشانه که باید به اندازه کافی شدید بوده و در کارکرد های مختلف فرد خلل ایجاد کنند .

پژوهشهای متعددی نشان داده است که اگر کودکان و نوجوانان دچار اختلال اضطراب جدایی چنانچه بموقع درمان نشوند تاثیرات منفی و آسیب زای معنی داری در زندگیشان بجا می ماند از جمله:
غیبتهای مکرر از مدرسه یا عدم توانایی در به پایان بردن مدرسه و نهایتاً ترک تحصیل.

کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس.

سوء مصرف داروها و اعتیاد به الکل.

مشکل در سازگاری با موقعیتهای کاری

اختلال اضطراب در بزرگسالی

anx

 

با توجه به تاثیرات آسیب زای بسیار اختلالات اضطرابی، به ویژه اختلال اضطراب جدایی، تلاش برای تشخیص، جهت درمان به موقع ضروری مینماید.
هیپنوتیزم درمانی نیز از روشهای درمانی موثر در درمان اضطراب است
منبع : اضطراب جدایی /فاطمه شعیبی

 

Back To Top