skip to Main Content

با فرد افسرده چگونه رفتار کنیم؟

%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-1

مهمترین رفتاری که با یک فــرد افسرده باید انجام دهیم مراجعه بـه پزشک و کسب اطلاعات است و حمایت مـا نباید با شروع درمان دارویـی پایان پذیرد بلکه تا آخرین لحظات باید جلسات مشاوره و روان پزشک او را بـه او یادآوری و همراه او باشیم. بـا جملاتی مثل دوستت دارم و تـو را تنهـا نمی گذارم و در همه حال مراقـب تـو هستم هـرکاری از دستم بـر بیاد برای بهبـودی انجـام میدهم و تـو هم صمیمانه بـه خـودت کمک کـن.

او را دلداری دهیم و هرگز بـه او نگویید اگر کمتر ناله کنی زودتر خـوب میشی و یـا خیلی از مردم از تـو بدتر هستند ولی خـود را بـه مریضی نمی زنند. ایـن قدر مـا را عذاب نده. ما یک بـار شادی و نشاط تو را ندیده ایم یا از دست خودت و رفتارهایـت خسته شده ایم. از او انتقاد نکنید. او را نصیحـت نکنید. بـرای او برنامه های تفریحـی و سرگرمی تدارک ببینید رفتارهای فرد افسرده را فقط بـه بیماری او ربط ندهیم.

اگر پرخاشگری  کرد و را درک کنیم و کاری نکنیـم کـه پرخاشگری او شدت پیـدا کنـد. بـه او در نظم و ترتیـب و برنامـه ریـزی و زندگی روزمره اش کمـک کنیم. برای او شنونده خوبی باشیم و توقعات معقول و واقع بینانه از او داشته باشید. زندگی و شرایط راحتی را برای او فراهم کنیـد.

در تصمیـم گیری او را آزاد بگذارید. مـی توانید تزیینات و دکور منزل را بـرای روحیه ی او عوض کنید. بـه خاطر داشته باشید او خودش از بابت افسردگیاش در رنج و عذاب و خسته است. پس از او دلگیر نشوید. در زمانهایی که به شما نیاز دارد در دسترس باشید تـا احساس آرامش بکنـد. زمانهای کـه بد خلـق و گوشه گیری مـی کنـد او را در آغوش بگیرید و تشـویق کنید.

%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-2

برای او مثال بزنید که ما افراد مشهور و نامی را هم داشته ایم که از این مریضی افسردگی در رنج بوده اند.

آیا شما می دانید از مشاهیر جهان چه کسانی دارای افسردگی بوده اند؟

هنر پیشه ها: مارلون براندو، جیم کری، وودی آلن
صاحبان مشاغل بزرگ مثل: رالف نادر، جی.پی مورگان

هنرمندان: میکل آنژ، وان گوگ، جکسون پولوک

ورزشکاران: وایت گوردن، مونیکا سلز، برت یانسی

دانشمندان: زیگموند فروید، اسحاق نیوتن، جان استوارت نیل

رهبران سیاسی: ناپلئون بناپارت، آبراهام لینکن، چرچیل

نویسندگان: هانس کریستین اندرسن، چارلز دیکنز، لئو تولستوی، ارنست همینگوی

موسـیقیدان، نوازندگان و خوانندگان: لئونـارد کوهـن، فردریکو گارسیا لورکا، التـون جان، بیلی جو،
جانت جکسون

پس این اسامی و زندگـی نامـه آنها را برایش نام ببرید و عنـوان کنید این اشخاص به اینکه از ناراحتـی افسـردگی در رنـج بوده اند ولی افـراد موفقی هـم بودند و هـم چیـز بـه تلاش خـودش بستگی دارد. پـس نترسید و بـه مریضی غلبه کند.

کسی که بر ترس غلبه نکند اولین درس زندگی را نیاموخته است. امرسون

منبع : خداحافظی با افسردگی / معصومه تیموری

 

Back To Top