skip to Main Content

درمان اضطراب

افكار منفی و غیر مننطقی را با واقعیت ها عوض كنید

خطاهای شناختی خود را مشخص كنید و بعد با واقعیت‌ها به مصاف آنها می‌روید. ساده‌ترین راه انجام این كار این است كه قلم و كاغذی بردارید و كاغذ را به سه ستون با عناوین زیر تقسیم كنید:

%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8
۱اندیشه‌های مسئله‌ساز

۲خطاهای شناختی

۳ عبارت منطقی و مثبت

۴در ستون ۱ افكار مسبب احساسات منفی را بنویسید. در ستون ۲ توضیح دهید كه از جمع ده خطای شناختی، كدام‌یك مشمول این اندیشه شما می‌شود. در ستون ۳ «عبارات منطقی و مثبت واقعیت ماجرا را بنویسید». وقتی خصوصیات مثبت خود را روی كاغذ می‌نویسید راهی برای برقراری ارتباط با ذهن ناهشیار خویش انتخاب می‌كنید. با عادت به نوشتن عادات منفی و دادن جواب منطقی به آنها می‌اموزید چگونه به تلفن‌های آقای منفی جواب ندهید.

۵با آرامش ذهن ناهشیار را از نو برنامه‌نویسی كنید.

این كار را در حالت آرام قرار گرفتن و رفتن به موقعیت آلفا و استفاده از تصویرسازی و تلقین حساب شده عملی می‌شود. برای جلوگیری از مزاحمت آقای منفی اقدامات زیر را انجام دهید:

افكار مخدوش خود را بنویسید.

آنها را با واقعیت‌ها رو در رو كنید.

ده خصوصیت مثبت خود را بنویسید.

به حالت آلفا بروید و این واقعیت‌ها را در ذهن خود تصویر كنید و در مقام تایید آنها حرف بزنید.

در حالت آرام قرار گیرید و بگذارید تا ذهن ناهشیار تصویر ذهنی شما را نوسازی كند.
روانشناسی اضطراب/روبرت هندلی

 

Back To Top