skip to Main Content

تقويت اعتماد به نفس

%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af

چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم ؟
-اصل اول – گذشته را بپذیرید وآینده را دگرگون کنید.
شما باید بدانید که گذشته را نمی توان تغییر داد اما آینده هنوز آفریده نشده است . آینده چیزی نیست جز اندیشه های شما و کوشش برای افریدن انها .
-اصل دوم –  برای افزایش اعتماد به نفس درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید .
اهداف معقولی برای هرساعت ، روز ، هفته و ماه وضع کنید . موفقیت در اهداف کوتاه شما را برای دست یافتن به اهداف بلند مدت تشویق می کند و انگیزه تلاش را در شما بیدار می سازد .
-اصل سوم – تصمیم گرفتن را تمرین کنید.
تمرین تصمیم گیری به شما کمک می کند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری به دست اورید و درنتیجه اعتماد به نفس کامل تری کسب نمایید .مهم تصمیم گیری است .
تصمیم گیری مستلزم خطر پذیری و احساس مسئولیت است
-اصل چهارم – نتایجی را که می خواهید مجسم کنید .
تصویر روشنی را از آنچه می خواهید به دست اورید ، داشته باشید این کار باعث می شود تا انرژی خود را بر ان هدف متمرکز کنید . و اعتماد به نفس تان افزا یش یابد.
-اصل پنجم – دربرخی زمینه ها متخصص شوید .
برای پیشرفت در زندگی فردی و حرفه ای شما باید در زمینه هایی متخصص و منحصر به فرد باشید . همین نکته که شما چیزی می دانید و دیگران نمی دانند به شما اعتماد به نفس می دهد.

Back To Top