skip to Main Content

چه باور های غلطی باعث افسردگی می شوند؟

پروفسور بک روانشناس معروف مجموعه ای از باورهای غلطی  که به افسردگی می انجامد را به شرح زیر ارائه می کند:

افسردم

اولین باور غلط زمینه ساز افسردگی اینست که برای اینکه خوشبخت باشم باید در هر کاری که به عهده می گیرم موفق شوم.

 

من برای اینکه خوشبخت باشم باید در همه حال مورد قبول همه افراد قرار گیرم.

 

من بدون تو نمی توانم زندگی کنم.

 

اگر اشتباه کنم یعنی من ناکارآمد هستم.

 

اگر کسی با من مخالفت کند یعنی مرا دوست ندارد.

 

ارزش اجتماعی من بستگی به این دارد که دیگران درباره ام چه فکر می کنند.

 

پس آگاه باشید چنانچه شما نیز از این باورهای غلط و باورهایی شبیه اینها تبعیت می کنید ممکن است مستعد ابتلا به افسرگی باشید.

Back To Top